busy made easy

Beez Enterprise

Moćni BPM & ERP softverski paket za upravljanje poslovnim procesima u realnom vremenu, dinamično planiranje i obuhvatnu analizu rezultata i resursa – na jednom mestu. Verovatno najvažniji korak za osiguranje uspešnog poslovanja Vaše kompanije.

Beez Enterprise

Uvežite i uskladite sve delove vašeg biznis sistema za strateško upravljanje

Nadgledajte svaku fazu proizvodnog ciklusa – od početne sirovine do finalne naplate

Jačajte saradnju timova uz istovremeno jačanje odgovornosti, motivacije i proaktivnosti

Analizirajte i unaprijeđujte kompanijsku imovinu, procese i performanse

Screenshot

Saznajte više o specifičnim funkcionalnostima uključenih modula:

Upravljanje recepturama, operacijama i resursima

Konfigurišite i optimizujte sve svoje radne centre i resurse - mašine, proizvodne linije i napore zaposlenih. Definišite recepture, radne operacije i sve neophodne korake u proizvodnom procesu kako biste planirali kapacitet i raspored proizvodnih ciklusa.

Praćenje i analiza ponude i potražnje

Uskladite proizvodne kapacitete i ponudu sa trenutnim potrebama kupaca. Kroz uvid u dostupne sirovine, zalihe i raspoložive resurse osigurajte da uvek odgovorite na aktuelnu potražnju.

Planiranje i lansiranje proizvodnih naloga

Kontrolišite aktuelne kapacitete i moguća opterećenja resursa kroz planiranje proizvodnih naloga prema naručenim količinama ili prema optimalnim zalihama. Kreirajte raspored proizvodnih naloga prije lansiranja u proizvodnju i prilagodite radne liste dostupnim kapacitetima.

Analiza opterećenja resursa

Planirajte rad zaposlenih i izvršavanje proizvodnih naloga po smjenama u skladu sa aktuelnim opterećenjem resursa i planiranim količinama.

Upravljanje lansiranim nalozima

Izvršavajte aktivnosti na osnovu detaljnih instrukcija na radnim displejima. Kontrolišite status naloga u proizvodnom ciklusu: od preuzimanja na rad, prolaska kroz sve proizvodne faze i operacije, do kompletiranja naloga i ažuriranja zaliha u skladištu.

Ažuriranje zaliha i troškova proizvodnje u realnom vremenu

Uštedite vrijeme i novac praćenjem statusa proizvoda, sirovina i poluproizvoda u realnom vremenu. Osigurajte da zalihe i troškovi proizvodnje budu u svakom trenutku usklađeni sa realnim stanjem.

Sljedivost i serijska proizvodnja

Putem serijske proizvodnje i sljedivosti kontrolišite proizvodni tok, tako da se u proizvodnom ciklusu uvijek koriste odgovarajući lotovi i kontroliše uzorak materijala u proizvodima.

Analitika izvršavanja naloga

Kontrolišite efikasnost proizvodnih procesa i resursa koji su anagažovani u aktuelnom proizvodnom ciklusu putem analitike izvršavanja naloga dostupne u realnom vremenu. Po potrebi, vršite preraspodjelu resursa na odgovarajuće naloge.

Centralizovnao čuvanje dokumenata

Čuvajte sve dokumente kompanije u centralizovanom, bezbjednom sistemu koji vam omogućava lako pronalaženje dokumenata i pristup sa bilo kojeg mjesta putem računara, mobilnog uređaja ili tableta.

Kontrola pristupa dokumentima

Čuvajte sve dokumente kompanije u centralizovanom, bezbjednom sistemu koji vam omogućava lako pronalaženje dokumenata i pristup sa bilo kojeg mjesta putem računara, mobilnog uređaja ili tableta.

Usaglašenost sa standardima

Obezbjedite usaglašenost sa globanim i industrijskim standardima putem revizije dokumenata koja osigurava pristup i korišćenje samo poslednje odobrene verzije.

Revizija i kontrola dokumenata

Unaprijedite saradnju među kolegama tako što ćete olakšati rad na kreiranju i izmjenama dokumenata u procesu revizije. Definišite ko može pristupiti informacijama konfigurisanjem uloga korisnika i pratite sve izmjene tokom procesa kroz pregled istorije revizije.

Izrada i podešavanje standardizovanih obrazaca za reviziju

Ubrzajte procese revizije. Definišite predloške obrazaca za reviziju i kontrolne liste koje se mogu ponovo koristiti prilikom sprovođenja svake naredne revizije.

Definisanje, distribucija i izvođenje korektivno-preventivnih (K-P) aktivnosti

Obezbjedite da sve aktivnosti idu u pravom smeru. Kreirajte akcioni plan za sprovođenje K-P mjera, dodijelite zadatke izabranim članovima tima i pratite napredak u realizaciji planova.

Priprema izvještaja o neusaglašenostima i mjerama kontrole

Sprovedite reviziju, identifikujte neusaglašenosti i pratite uspješnost realizacije korektivnih i preventivnih mjera kroz izradu izvještaja o reviziji i usklađivanju sa standardima kvaliteta.

Mogućnost prilagođavanja

Prilagodite postojeće obrasce i tok evidentiranja neusaglašenosti na osnovu specifičnih potreba vaše kompanije. Konfigurišite korisničke uloge i budite u toku sa fazama kroz koje evidencija prolazi.

Integrisana platforma za rad

Prilagodite postojeće obrasce i tok evidentiranja neusaglašenosti na osnovu specifičnih potreba vaše kompanije. Konfigurišite korisničke uloge i budite u toku sa fazama kroz koje evidencija prolazi.

Organizacija timova i aktivnosti

Sinhronizirajte timske aktivnosti, organizujte razgovore i razmjene dokumenata na jednom mjestu. U odnosu na temu i nivo povjerljivosti, birajte zaposlene koji učestvuju u određenom razgovoru i vide odgovarajuće dokumente.

Kreiranje planova, raspodele zadataka i datoteka

Koristite jednostavan alat za planiranje kako biste upravljali aktivnostima – od individualnih do timskih projekata. Planirajte i organizujte kratkoročne i dugoročne aktivnosti sa lakoćom i preciznošću.

Konfiguracija obavještenja

Konfigurišite koja obavještenja želite da dobijate kako biste filtrirali samo one informacije koje su od značaja za vas ili za vaš tim.

Dizajniranje kadrovske strukture

Dizajnirajte svoju organizacionu strukturu na način da podrži vašu poslovnu strategiju i omogući vam uvid u trenutnu i buduću potražnju za radnom snagom.

Profil zaposlenih

Steknite uvid u efikasnost i troškove radne snage kroz detaljan pregled realizovanih vremena rada, izostanaka, radnih zadataka, zarada, nagrada i sankcija zaposlenih.

Interaktivna analitika

Donosite važne odluke po pitanju kadrovske politike uz pomoć preciznih podataka. Prikupite ključne metrike analitike ljudskih resursa i identifikujte rizike i mogućnosti pomoću vizuelne i interaktivne analitike.

Pristup informacijama zasnovan na korisničkim privilegijama

Osigurajte prijeko potrebnu bezbjednost podataka zasnovanu na predefinisanim korisničkim privilegijama kako biste preduprijedili zloupotrebe ličnih ili osjetljivih podataka o zaposlenima.

Planiranje smjena

Pojednostavite složenost planiranja radne snage i prilagodite stručnost zaposlenog u odnosu na težinu zadatka. Ubrzajte dinamiku rada i uštedite vrijeme kreirajući kalendar smjena, kopirajući planove u obrasce, zakazujući ponavljanja i prenošenje planova u narednu sedmicu ili mjesec.

Transparentno upravljanje radnim vremenom

Neka svi zaposleni budu u toku i uključeni u procese. Pružite im mogućnost da vide urađeno, zatraže odsustvo i budu u toku sa najnovijim izmjenama u planu rada.

Rekapitulacija rada

Smanjite greške prilikom obračuna zarada zaposlenih kroz automatsko i precizno obračunavanje ostvarenog vrijemena rada.

Analitika vremena

Pratite trendove rada kroz mjesečne, kvartalne i godišnje periode. Identifikujte potrebe poslovnih procesa i trendove u radu preduzeća kako biste na vrijeme preduzeli odgovarajuće i važne mjere.

Registracija podataka u sistem

Raspolažite svim važnim podacima za kontrolu poslovanja koristeći centralni registar podataka koji sadrži sve neophodne informacije o poslovnim procesima, kao i sve podatke o kupcima, partnerima, proizvodima, organizacionoj strukturi i imovini kompanije.

Konfiguracija obaveznih polja

Osigurajte da svi potrebni podaci budu unijeti u sistem kreiranjem obaveznih polja koje zaduženi korisnik mora da ispuni.

Unos kroz poslovni tok

Iskoristite prednosti sveobuhvatnog prikupljanja podataka. Kreiranjem zahtjeva za unos podataka u sistem započinje poslovni tok unosa, u kojem podatak o proizvodu ili partneru kruži kroz kompaniju, a svaki od korisnika definisanih u poslovnom toku je zadužen za unos podataka iz svog domena u sistem.

Automatizacija fakturisanja isporučene robe ili narudžbi

Kreirajte fakture sa referencom na isporučenu robu, predračun ili narudžbu kupca. Sistem će automatski realizovane isporuke i potvrđene narudžbe pripremiti za naplatu i nakon izrade fakture proslediti u računovodstveni sistem.

Upravljanje pretplatom i automatsko obnavljanje

Pojednostavite proces naplate kada je reč o kupcima koji su pretplaćeni na vašu robu ili usluge kroz automatsko kreiranje faktura i obnavljanje pretplate prema utvrđenom periodu obnavljanja.

Konsolidacija naloga za naplatu

Smanjite papirologiju i ubrzajte proces naplate organizujući naplatu iz više referentnih transakcija prema jednom kupcu u jednu fakturu.

Prilagođavanje modela naplate

Uskladite proces naplate sa specifičnim ugovorima i zahtevima kupaca. Putem predložaka za fakturisanje korisnik može da prilagodi pravila fakturisanja, uključujući i pravila o rabatima i načinu naplate.

Kontrola zaliha