busy made easy

Beez Business

Specijalizovani ERP programski paketi za upravljanje suštinskim poslovnim aktivnostima kao što su nabavka, proizvodnja i prodaja. U slučaju da želite dodatne personalizovane mogućnosti, napravićemo paket po meri vašeg biznisa.

Beez Business

Upravljanje lancem snabdijevanja

Upravljajte svim poslovnim procesima putem centralizovanog sistema

Pružite vrhunsku uslugu kupcima skraćivanjem vremena realizacije narudžbe i naplate

Predvidite obim potražnje i otpreme da biste unapredili planskladištenja i transporta

Uskladite čitav proces – od nabavke, skladištenja, narudžbi do isporuke i evidencije naplate

Screenshot

Saznajte više o specifičnim funkcionalnostima uključenih modula:

Registracija podataka u sistem

Raspolažite svim važnim podacima za kontrolu poslovanja koristeći centralni registar podataka koji sadrži sve neophodne informacije o poslovnim procesima, kao i sve podatke o kupcima, partnerima, proizvodima, organizacionoj strukturi i imovini kompanije.

Konfiguracija obaveznih polja

Osigurajte da svi potrebni podaci budu unijeti u sistem kreiranjem obaveznih polja koje zaduženi korisnik mora da ispuni.

Unos kroz poslovni tok

Iskoristite prednosti sveobuhvatnog prikupljanja podataka. Kreiranjem zahtjeva za unos podataka u sistem započinje poslovni tok unosa, u kojem podatak o proizvodu ili partneru kruži kroz kompaniju, a svaki od korisnika definisanih u poslovnom toku je zadužen za unos podataka iz svog domena u sistem.

Automatizacija fakturisanja isporučene robe ili narudžbi

Kreirajte fakture sa referencom na isporučenu robu, predračun ili narudžbu kupca. Sistem će automatski realizovane isporuke i potvrđene narudžbe pripremiti za naplatu i nakon izrade fakture proslediti u računovodstveni sistem.

Upravljanje pretplatom i automatsko obnavljanje

Pojednostavite proces naplate kada je reč o kupcima koji su pretplaćeni na vašu robu ili usluge kroz automatsko kreiranje faktura i obnavljanje pretplate prema utvrđenom periodu obnavljanja.

Konsolidacija naloga za naplatu

Smanjite papirologiju i ubrzajte proces naplate organizujući naplatu iz više referentnih transakcija prema jednom kupcu u jednu fakturu.

Prilagođavanje modela naplate

Uskladite proces naplate sa specifičnim ugovorima i zahtevima kupaca. Putem predložaka za fakturisanje korisnik može da prilagodi pravila fakturisanja, uključujući i pravila o rabatima i načinu naplate.

Kontrola zaliha

Obezbijedite željeni nivo zaliha u skladištu podešavanjem pravila poput maksimalne i minimalne količina proizvoda. Osigurajte kontinuitet zaliha kroz automatsko naručivanje proizvoda koji su ispod željenog nivoa.

Praćenje serija, lota i lokacije artikala

Obezbijedite sljedivost zaliha prikupljanjem i identifikacijom svih povezanih informacija i transakcija - od ulaznih serija, lot identifikacije, istorije lokacija, do izlaznih serija.

Hijerarhijska struktura skladišta

Lakše i preciznije locirajte zalihe u skladištu. Podijelite fizičke lokacije u hijerarhijsku strukturu sa mikrolokacijama kojima se jednostavnije pristupa.

Optimizacija skladišta

Optimizujte mjesta na kojima čuvate zalihu i prilagodili se specifičnim uslovima u skladištu u bilo kom trenutku. Iskoristite parametre za podešavanje lokacija kao što su mapiranje lokacija u skladištu, rezervacija lokacija i mikroloacija, i definisanje dozvoljene nosivosti i volumena.

Standardne operacije

Optimizujte mjesta na kojima čuvate zalihu i prilagodili se specifičnim uslovima u skladištu u bilo kom trenutku. Iskoristite parametre za podešavanje lokacija kao što su mapiranje lokacija u skladištu, rezervacija lokacija i mikroloacija, i definisanje dozvoljene nosivosti i volumena.

Zbirne operacije

Upravljanje skladišnim operacijama je presudno za povećanje produktivnosti. Pomoću zbirnih operacija možete izvršavati operacije u jednoj seriji prateći putanju kojom vas usmjerava sistem ili odabirom alternativnih lokacija.

Prilagođavanje operacija zalihama

Optimizujte zalihe putem funkcija koje predlažu najoptimalnije artikle za preuzimanje sa polica prilikom izdavanja, vodeći se odabranom strategijom izdavanja sa skladišta, poput FEFO i FIFO pristupa.

Generisanje barkod oznaka i naljepnica

Upišite barkod oznake direktno po prijemu robe u sistem i pošaljite naljepnice na štampu sa mobilnog uređaja.

Centralizovano naručivanje

Povećajte učinak prodaje i nabavke kroz centralizovan sistem naručivanja koji objedinjuje narudžbe poslovnih jedinica, kupaca i komercijalista na terenu.

Kontrola kupovine

Smanjite troškove nabavke usmjeravanjem kupovine na osnovu realne potrošnje i potreba kompanije. Konfigurišite pravila naručivanja i postupka odobravanja kupovine.

Rangiranje primljenih pošiljki

Osigurajte da naručena roba bude isporučena na dogovoreni datum i ispuni zahtjeve i kriterijume kvaliteta. Koristite funkcije rangiranja svake pojedinačne isporuke od dobavljača.

Obrasci naručivanja

Pojednostavite kupovinu i prodaju robe i usluga koristeći unaprijed definisane partnere, asortimane, cijene. Predvidite zahtjeve i potrebne zalihe na osnovu obrazaca naručivanja.

Specifikacije pakovanja